Jacob_Saphir_portrait1

יעקב הלוי ספיר

(Jacob Saphir ,1822–1885)

יעקב ספיר נולד בשנת 1822 ליד העיר וילנא שבליטא ועלה ארצה עם הוריו בהיותו בן עשר שנים. לאחר שנה בצפת מתו אביו של ספיר ולאחר פחות משנה מתה אמו. בשנת 1835 עבר לירושלים ולאחר שנתיים, בהיותו בן 15 נשא לאישה את בתו של החכם רבי שלמה זלמן הכהן. ספיר שימש כמלמד בתלמוד תורה "עץ חיים", סחר באתרוגים ובמסגרת תפקידו כסופר בחברת קדישא האשכנזית בירושלים כתב שירים. 

על מראהו של ספיר אנו למדים מתיאורו של לודוויג אוגוסט פרנקל את ספיר בספרו "ירושלמיה!": "איש קצר קומה אשר פניו ממחלה חורו, ועל עפעפיו כמו טבעות אדמדמות. משני עברי כובעו, הקרוע ןמלא חלאה השתרגו פיאות קוצותיו הארוכות, אשר כל מסרק זר להם. אין זכרון למעיל המשי אשר עליו ולא לזהרו משנות קדם קדמתה, ונעליו אשר שלפם על המפתן נראו כנושאי כל אבק עמק יהושפט משנים קדמוניות על ראשם הנקוב". (מצוטט אצל ריבלין, רבי יעקב ספיר, עמ'  77-78) 

בסוף שנת 1858 נשלח כשד"ר הקהילה האשכנזית בירושלים לארצות המזרח. באותן שנים עמלו בעיר הקודש על בניית בית הכנסת 'החורבה' וספיר קיווה להתרים את הסוחרים היהודים הבגדאדים שבהודו לטובת העניין. תוך כדי הנסיעה השתבשו תכניותיו של ספיר ומשום כך הוא בילה כמעט שנה בתימן, בדרך להודו ואוסטרליה.

אמנם, יהודי תימן ריתקו את תשומת ליבו של ספיר. הוא התפלל בבית כנסת תימני, חגג בליל סדר תימני והשתתף ביתר הטקסים של מעגל השנה ואף באלה של מעגל החיים של מארחיו. תיאור גדוש של החוויות האלה הוא פרסם בספרו 'אבן ספיר', שאת שני כרכיו הוציא לאור לאחר שחזר לירושלים. את הכרך הראשון של ספרו, העוסק כמעט כולו בתימן, פרסם ספיר בשנת 1866 בהוצאת 'מקיצי נרדמים' (ליק), ואת השני, הכולל את עדן תימן, אוסרטליה וניו-זילנד, בשנת 1874 בהוצאת גיסו ועורך 'הלבנון', יחיאל ברי"ל.(מגנצא).

בשנת 1865 יצא ספיר למסע באירופה וביקר בין היתר בצרפת, גרמניה ורוסיה. לאחר שחזר לירושלים החל לכתוב את הכרך השלישי של 'אבן ספיר". חלק מכרך זה נמצא ופורסם יחד עם השני הכרכים הראשונים בשנת 1970, הוצאת 'מקור'.

ספיר נפטר בשנת 1885 כשהוא בן 63 בלבד. 

אבן ספיר, מושב בפרוזדור ירושלים, המשתייך לתנועת המושבים, נקרא על שם ספרו של ספיר.

נינו היה יוסף ספיר, ראש העיר השני של פתח תקוה ולימים שר בממשלת ישראל מטעם גח"ל.

רשימת מסעותיו של הנוסע (להגדלת המפות לחץ עליהן)
  • 1858 - מסע לתימן, הודו, אוסטרליה, ניו זילנד וסרילנקה. 

המפה המתארת את מסעו של ספיר בתימן צולמה מספרו של אברהם יערי, ספר מסע תימן מאת יעקב ספיר, הביאו מחדש לדפוס בנוסח מתוקן והוסיף עליו מבוא והערות אברהם יערי, האחים לוין אפשטין,ירושלים, תשי"א. ‬

 
קישורים לספרי הנוסע
  • ספיר יעקב, אבן ספיר, (חלק ראשון, חלק שני), ליק - מגנצנא, 1866 
  • ספיר יעקב, אבן ספיר, ירושלים : חמו"ל, תשכ"ח
  • ספר מסע תימן מאת יעקב ספיר, הביאו מחדש לדפוס בנוסח מתוקן והוסיף עליו מבוא והערות אברהם יערי, האחים לוין אפשטין,ירושלים, תשי"א. ‬
קישורים לכתבות של הנוסע וספריו מאתר "עיתונות יהודית היסטורית"
רשימת ספרות מחקר על הנוסע ומסעותיו
  • יערי אברהם,  שליחים מארץ ישראל לתימן, ירושלים, תרצ"ט 
  • ריבלין יוסף יואל , "רבי יעקב ספיר", מאזנים,  כרך 11, 1940, עמ' 74-81 וגם 385-399 
  • Marks, Richard Gordon, "Hinduism, Torah, and travel : Jacob Sapir in India", Shofar 30,2 ,2012, pp. 26-51
  • Raymond Apple, "Rabbi Jacob Levi Saphir & his voyage to Australia", Australian Jewish Historical Society Journal 6,4 (1968) 195-215
  • גרבר נח, יעקב ספיר וראשית הגילוי המחקרי של יהדות תימן, עבודת גמר (מ"א), האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג 
  • גרבר נח, אנו או ספרי הקודש שבידינו? הגילוי התרבותי של יהדות תימן, ‫מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג