Chaim_Yosef_David_Azulai2

חיים יוסף דוד אזולאי (חיד"א)

(1806-1724, Chaim Joseph David Azulai)

החיד"א (חיים יוסף דוד אזולאי) היה פוסק חשוב, מקובל, נוסע ושד"ר, שנולד בארץ-ישראל למשפחת רבנים חשובה. אביו עלה לארץ-ישראל מהעיר פס, מרוקו, והתיישב בחברון. אמו הייתה ממוצא אשכנזי, בתו של המקובל יוסף בייאלר, שעלה לירושלים בעליית רבי יהודה החסיד (1700). למרות מוצאו המעורב, החיד"א היה ספרדי לכל דבר ועניין מבחינת מנהגו ותודעתו. החיד"א התחנך אצל חשובי הרבנים הספרדים בירושלים, היה תלמידו המובהק של רבי יונה נבון (1760-1713), ולמד בישיבת המקובלים "בית אל".

בשנים 1755, 1770 ו-1781 יצא החיד"א לשלוש מסעות חשובים ברחבי העולם היהודי (בתקופות שבהן שהה בארץ, התגורר בחברון), שבמהלכם ביקר בקהילות יהודיות שונות ובחן אוספי ספרות רבנית. בשנות השמונים של המאה הי"ח השתקע החיד"א בליוורנו, לבקשת הקהילה. בעיר זו, שהייתה מרכז דפוס חשוב, פורסמו מרבית חיבוריו של החיד"א, ובה נפטר ונקבר.

החיד"א פרסם כשמונים חיבורים, מרביתם הלכתיים. אחד מספריו הנודעים ביותר הוא "ספר מעגל טוב", שבו תיאר את מסעותיו ברחבי העולם היהודי.

עצמותיו של החיד"א הועלו לארץ-ישראל בשנת 1860, בהשתדלות "הראשון לציון", הרב יצחק נסים (1981-1895), בשיתוף עם רבה של ליוורנו, אליהו טואף (נולד בשנת 1915). עצמותיו נטמנו בהר המנוחות.

 

רשימת מסעותיו של הנוסע (להגדלת המפות לחץ עליהן)
  • מפה 1 - מסעו של חיד"א בין השנים 1753-1758
  • מפה 2 - מסעו של חיד"א בין השנים 1773-1778
 
קישורים לספרי הנוסע
קישורים לכתבות של הנוסע וספריו מאתר "עיתונות יהודית היסטורית"
רשימת ספרות מחקר על הנוסע ומסעותיו